الزامات فنی و اجرایی ساختمان سازی

🏗الزامات فنی و اجرایی
#مبحث_چهارم_مقررات_ملی_ساختمان

Image result for ‫حفاظ و جان پناه ساختمان سازی‬‎

🔴بند ۴_۹_۹_۱ حفاظ و جانپناه

هرجا كه نصب جانپناه يا حفاظ و دستانداز الزامي اعلام شده باشد، بايد در انطباق با مقررات زير
اجرا شود:
⭕️۱-۱-۹-۹-۴ارتفاع دستاندازها يا جانپناهها از سطح فضا يا بام در دسـترس، بايـد حـداقل ۱/۱۰
متر و از لبة پله يا سطح شيبدار حداقل ۰/۹۰متر باشد.
⭕️۲-۱-۹-۹-۴فاصلة خالي بين دو نرده عمودي دستانداز و جانپناه نبايد بيشتر از ۰/۱۱متـر باشـد.
در صورت وجود نردههاي تزئيني، نبايد از هيچ قسمت آن كرهاي به قطر بيش از ۰/۱۱متر عبور كند.
⭕️۳-۱-۹-۹-۴در صورت استفاده از ميله هاي افقي در دستانداز و جانپناه، غير از فاصله منـدرج در بند ۲-۱-۹-۹-۴طراحي دستانداز بايد به گونه اي باشد كه از بالا رفتن كودكـان و احتمـال سـقوط آنها با تدابيري چون شيب داخلي يا هلالي برگشته جلوگيري كند.
⭕️۴-۱-۹-۹-۴استفاده از شيشه ايمن و غير ريزنده در جانپناهها و دستاندازهاي داراي شيشه بـه هر قطع و اندازه، الزامي است.

[uniplace_links]